GrienLinks Tytsjerksteradiel heeft vragen over de afbouw van de Sociale Werkvoorziening bij Caparis. Hieronder vindt u de brief met vragen van de fractie van GrienLinks aan de gemeenteraad.

GrienLinks Tytsjerksteradiel

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad, 

Onderwerp: vragen over de afbouw sociale werkvoorziening ex art. 50 van het Reglement van Orde van de raad 

Burgum, 21 augustus 2014 

Geachte voorzitter, 

Onze gemeente werkt met zeven andere gemeenten in Fryslân samen in de Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân (GR SW Fryslân) om inhoud te geven aan de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. De gemeenten zijn als aandeelhouder vertegenwoordigd in de uitvoeringsorganisatie Caparis NV.

Op maandag 25 augustus is er een vergadering van het algemeen bestuur SW Fryslân met op de agenda de arbeidsovereenkomsten 2014. Uit een brief van de ondernemingsraad Caparis NV begrijpen wij dat mogelijk de tijdelijke contracten van (meer dan) 350 arbeidsgehandicapte mensen niet verlengd worden. Dit betreft contracten van kwetsbare mensen met arbeidsbeperking met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De kans dat zij een baan en volwaardig inkomen elders kunnen verwerven is gering. Tijdelijke contracten hoeven vanuit het arbeidsrecht bezien niet verlengd te worden. Er is geen plicht om vanaf 2015 een tijdelijk Wsw-contract om te zetten in een vervolgcontract of een contract voor onbepaalde tijd. 

De fractie van GrienLinks Tytsjerksteradiel wil er bij u op aandringen de belangen van deze mensen en de belangen van de gemeente goed af te wegen. Als de tijdelijke contracten niet verlengd worden heeft dit nogal wat gevolgen allereerst en bovenal voor de mensen in  kwestie. Zij verliezen hun baan en komen buiten de maatschappij te staan. Zij komen mogelijk in de bijstand terecht. Wat de gemeente betreft: Een SW plek kost geld, maar een bijstandsuitkering verstrekken levert sowieso hogere uitvoeringskosten (€3000,-) op en naar alle waarschijnlijkheid komen hier nog meer kosten bij. Bovendien heeft onze gemeente een zorgplicht richting mensen met een Sw- indicatie en dit betekent dat er voor deze mensen een goed re-integratietraject  geregeld moet worden met de daaraan verbonden kosten. 

Het is dus nog maar de vraag of de gemeente financieel voordeliger uit is als de SW op deze wijze versneld afgebouwd wordt en de tijdelijke contracten niet verlengd worden. We weten allemaal dat in 2015 vanuit een gebundeld re-integratiebudget gewerkt gaat worden. De Rijkssubsidie voor een SW werknemer wordt verlaagd tot €23.000 per werknemer. Dat levert een gat op van €2000 per werknemer met een vast contract. Ook deze kosten moeten vanuit het gebundelde re-integratiebudget betaald gaan worden. Dit betekent dat er minder geld overblijft voor re-integratie voor de mensen met een arbeidsbeperking in een bijstandspositie. Hoe kunnen wij als gemeente dan voldoen aan onze zorgplicht jegens deze mensen? 

Wij begrijpen dat de SW versneld afgebouwd moet worden maar ten koste waarvan? Wij willen u vragen integraal de voor- en nadelen af te wegen. In eerste instantie lijkt het voordelig om tijdelijke contracten niet te verlengen maar de nadelen (sociaal, maatschappelijk, financieel) zijn mogelijk vele malen groter. 

De fractie van GrienLinks Tytsjerksteradiel verzoekt u met klem de belangen en het welzijn van de mensen met een SW-indicatie voorop te stellen. 

Vragen:

1. Om hoeveel Caparis medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd dat mogelijk niet verlengd wordt gaat het in onze gemeente?

2. Welk scenario staat hen in Tytsjerksteradiel na ontslag te wachten? Is er een speciaal project in voorbereiding en/of gaan deze mensen intensief begeleid worden? 

3. Een  alternatief voor de Sw- medewerkers met een tijdelijk contract is reguliere uitstroom. De kans hiertoe lijkt beperkt. Hoe staat het in onze gemeente met de uitstroom van Sw-medewerkers naar reguliere werknemers? 

4. Heeft Caparis de gevolgen voor het verlengen/niet verlengen van contracten voor SW-medewerkers financieel doorgerekend?

5. Zo ja, wat zijn de financiële gevolgen in beide gevallen voor onze gemeente?

Graag zien we een schriftelijke beantwoording van bovenstaande  vragen tegemoet. 

Met vriendelijke groet 

Brigitta Meinema-Scheepsma 

Raadsfractie GrienLinks Tytsjerksteradiel.