Uit de raadsvergadering van donderdag 10 november

Een sluitende begroting.
2006 een jaar waarin er verkiezingen worden gehouden
Dus: een laatste begroting van dit college en raad in deze samenstelling.
We lezen van meevallers. De rioolheffing, voor GrienLinks: we kunnen niet anders dan hiermee accoord gaan. Immers de regering heeft besloten de OZB-verhoging te maximeren. Echter GrienLinks vindt het een gemiste kans om ook voor de rioolheffing het principe te laten gelden: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Wij dienen hiervoor dus een wijzigingsvoorstel (amendement) in.
Jammer dat er dan om budgettaire redenen een aantal voor de gemeente en zeker voor GrienLinks belangrijke zaken worden doorgeschoven.

Ik noem m.n.:

  • Bijdrage aan de realisering van het bezoekerscentrum
    Alde Feanen.Een project waarin toerisme, educatie, cultuur en natuur, hand in hand gaan.Toerisme een pijler van de gemeente welke van belang is voor de economie en aansluit bij de sterke kanten van onze gemeente:
    natuur en water.
  • Ook
    nieuwe activiteiten op het gebied van sociale woningbouw en
    jongerenhuisvesting worden op de lange baan geschoven  om dezelfde budgettaire redenen. Jongerenhuisvesting, hoog op de agenda mede vanwege het burgerinitiatief, omarmt  zowel door het college als door de raad.Voor ons onbegrijpelijk dat ondanks toezeggingen en beloftes deze ontwikkeling op de lange baan wordt geschoven.

Voor deze beide onderwerpen zullen wij dan ook een amendement indienen.
Als het gaat om het reserveren voor de centrale as zullen wij het amendement van het CDA en FNP steunen om nu nog niet te gaan sparen voor dit mega-project.

De centrale as; de komende periode het onderwerp voor de raad.
Wat GrienLinks betreft schuiven we juist dit onderwerp wel door.
Niet alleen om budgettaire redenen…
Juist zo’n grote beslissing mag niet onder tijdsdruk (van de provincie) worden genomen.

Wat voor GrienLinks al langere tijd duidelijk was ontdekken nu meer inwoners: de gigantische invloed dit plan heeft om onze woon- en leefomgeving. Voor zo’n beslissing waarvan de gevolgen de komende tientallen jaren merkbaar zullen zijn moeten we de –verantwoorde- tijd nemen.

Mijn tijd is nu om…

Louis Bakker