Op 23 september 2010 stond op de agenda van de raad het convenant over de bedrijventerreinen in Noord-Fryslan. In dit convenant hebben de gemeenten in Noord-Oost Fryslan vastgelegd hoe zij om zullen gaan met de uitgifte van bedrijventerreinen.

Voor een dergelijk convenant was alle reden omdat overal in Nederland de verrommeling toeslaat, elke gemeente wil bedrijven lokken en daarom bedrijventerreinen op voorraad hebben. Op een gegeven moment bedroeg het aantal nog braakliggende terreinen en de harde plannen voor bedrijventerreinen vier maal de behoefte aan bedrijventerreinen. Waarbij dan ook nog oudere bedrijventerreinen verpauperden.

Door de SER (Sociaal Economische Raad) is een model ontwikkeld om te toetsen wat de reële behoefte is aan bedrijventerreinen. Doel hierbij is in kaart te brengen, wat er is, wat er bij bestaande bedrijventerreinen verbeterd/geïntensiveerd kan worden en wat is er in het verleden aan nieuw bedrijventerrein in gebruik is genomen om zo een idee te hebben voor de toekomst.

Uit onderzoek welke vooraf is gegaan aan dit convenant blijkt dat er in Noord-Oost Fryslan tot 2015 een overschot is aan bedrijventerreinen. Het onderzoek geeft ook een doorkijk naar 2020, dan kan er wel sprake zijn van een tekort, maar het onderzoek is hier voorzichtig mee omdat de onzekerheden dan toenemen. Ook plaatst het onderzoek een kanttekening omdat geen rekening is gehouden met de economische recessie.

Wat betekent dit voor Tytsjerksteradiel? In Tytsjerksteradiel zijn immers plannen voor nieuwe bedrijventerreinen in de Trynwalden (5 ha), bij Quatrebras (30 ha) en Burgum ZuidWest (ten zuiden van het kanaal 10 ha) . Trynwalden krijgt tot 2020 2 ha en voor Burgum is tot 2020 in het convenant 10 ha aangegeven. Op mijn vraag, wat dit nu betekent voor het bedrijventerrein bij Quatrebras was het antwoord van de burgemeester/portefeuillehouder helder: tot 2020 eerst 10 ha voor Burgum ZW. En Quatrebras dan? Dat blijft in de lucht hangen, antwoordde de burgemeester, waarop ik reageerde dat het dan ook wel eens weg kan waaien.