GrienLinks Algemene Beschouwing 2008 College, raad en belangstellenden, Zoals u wellicht weet heeft de fractie van GrienLinks weleens moeite met het verwoorden van opvattingen. Vandaar dat we steun hebben gezocht bij anderen en deze geven een bijdrage op muzikale wijze.

 

(Simmer 2000- liet…)

Zowel in het kader van de structuurvisie als bij de mogelijke herindeling is de identiteit van onze gemeente aan de orde geweest.
De slogan van onze gemeente is: 
Tytsjerksteradiel: alles wat Fryslân moai makket.

In de zomer van 2000, ter gelegenheid van de Friezen reünie, is geprobeerd het authentieke, dat wat het houdt, dat wat de moeite waard is, van Fryslân, te benoemen.
Baukje Wytsma laat Syb van der Ploeg, Rients Gratema , Maaike Schuurmans en Piter Wilkes zingen:

De wide loften,
de sinne oer it waad,
boerepleatsen yn it beammeskaad,
de âlde toer,
de fiere lûden in de stille nacht,
it fee dat stiet te pronkjen,
Fryslân te rûken, te sjen, dyn taal te hearren,
en op ‘e taast de paden te finen,

Zou dat ook voor Tytsjerksteradiel gelden? 
Immers: Tytsjerksteradiel, alles wat Fryslân moai makket.
Het geeft in ieder geval aan in welke richting we het moeten zoeken.

Rust, ruimte en groen. Maar ook de daarbij passende vernieuwende activiteiten.

Als gemeente Tytsjerksteradiel is het van belang te kiezen voor dat wat authentiek is; dàt is kwaliteit, dàt is duurzaam

•    Je kunt niet kiezen voor het herwaarderen voor oude paden en tegelijkertijd er een vierbaansweg doorheen aanleggen;
•    Je kunt niet kiezen voor én groot bedrijventerrein én tegelijkertijd het coulissenlandschap van de Friese Wouden willen behouden;
•    Je kunt niet kiezen voor steeds meer woningen en tegelijkertijd een groene gemeente willen blijven;

Het is van belang om oog te hebben voor authentieke landschapsstructuren en dorpsstructuren.

Het is net alsof het college niet kan kiezen tussen een economische groeigemeente met bedrijventerreinen en een forenzen gemeente met een sterk toeristisch karakter.
Nee, het college wil beide….

“Als je niet kiest verlies je alles” zegt in de prachtige film Stellet Licht uit Mexico (kort geleden in het filmhuis te zien) een vader tegen zijn zoon.

Wat GrienLinks betreft is het kiezen voor toerisme in combinatie met natuur, cultuur en landschap kiezen voor de kwaliteit van ons gebied. Met een snelle vierbaansweg bestaat de kans dat men aan dit alles voorbij rijdt en wel met 100 km per uur.

Over een aantal andere zaken is GrienLinks wel tevreden:
Er is een notitie duurzaamheid;
we zijn een millenniumgemeente;
de WMO en het sociale gezicht van onze gemeente scoren goed.

Immers: dat is Grien en Links

Èn als het mee zit kunnen we binnenkort zelfs trouwen op de locatie die we wensen.

Een gemeente met ambitie.
Echter, GrienLinks wil dan ook verder gaan dan het college.

Dat betekent niet dat we automatisch alles overnemen van de voorstellen van de PPN. Nee, maar juist door te kiezen voor een hoog ambitieniveau werken we aan een gemeente die oog heeft voor kwaliteit en duurzaamheid.
Als het dan gaat om de dekking is de suggestie van GrienLinks om een deel van het rekeningsaldo in te zetten, of een deel van de reserves te gebruiken, of misschien nog eens te kijken naar de rioolheffing.

M.a.w. wij kiezen voor ambitieniveau 4 met de dekking van 3, aangevuld met andere maatregelen.

Naast de voorstellen zoals deze in de PPN staan heeft GrienLinks nog wel een aantal aandachtspunten, uiteraard komen we daar bij de afzonderlijke paragrafen nog wel op terug.

1.    Dat we zuinig met de ruimte om moeten gaan is voor GrienLinks wel duidelijk; ook in relatie met de werkgelegenheid. Daarom is GrienLinks er een voorstander van om bij uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen per bedrijf eisen te stellen aan de werkgelegenheid per vierkante meter. De raad kan criteria opstellen en het college kan dan bepalen of het de investering van de grond waard is.

2.    De Centrale As is politiek gezien een gelopen race. Compleet met dubieuze uitspraken van de gedeputeerde Galema als het gaat om subsidies aan provinciale milieuorganisaties (een kat in het nauw…) Het is opmerkelijk dat uit onderzoek blijkt dat m.n. grote bedrijven de voordelen er van inzien en veel lokale bedrijven niet op de Centrale As zitten te wachten..is dat wat we willen met onze werkgelegenheid? Is dit wat we noemen een gemeente met een bedrijfsvriendelijk klimaat?

3.    Als GrienLinks vinden we het zo langzamerhand de hoogste tijd worden dat er een concreet openbaar vervoer en fietsvervoersplan komt te liggen in samenhang met een mogelijke Centrale As! We willen het college dan ook oproepen om de provincie hierbij stappen te laten nemen.

4.    De afgelopen weken was het Noord-Oosten van Fryslân landelijk nieuws in verband met een grote drugshandel. Gebruik en handel in drugs valt nu door niemand meer te ontkennen, vandaar dat GrienLinks er een voorstander van is om gesprek over een vorm van regulering en verstrekking van drugs te starten en roept de raad op hierover met elkaar van gedachte te wisselen.

De inbreng van GrienLinks ben ik begonnen met het Simmer2000- liet. GrienLinks spreekt de wens uit dat ook in 2025 we nog in dezelfde beelden over Fryslân kunnen zingen.

Heeft de tijd dan stil gestaan?
Neen, juist deze waarden van Fryslân blijken zeer duurzaam, dus toekomst gericht te zijn.

Dank u wel.

(Simmer 2000 Liet)