Mei fleur en faasje

Zo heet het collegeprogramma; een titel

naar het hart van GrienLinks; mei fleur en faasje. Daar straalt elan

vanuit.

Het gaat nog verder: we lezen in het

collegeprogramma::

We sille op

‘en paad.

Op wei mei fleur en faasje.

De stap deryn, mei in programma.

en verderop lezen we ook nog:

‘wij willen als collegeleden ook

zelf toegankelijk zijn voor burgers, bedrijven en instellingen. Wij

kiezen daarbij voor laagdrempelige en vernieuwende vormen’.

Als GrienLinks hebben we ervaring met:

het op pad gaan met een programma. Ons (verkiezings) programma heet:

Knokken voor wat kwetsbaar is. We deden het met fleur en faasje. In

de verkiezingentijd wandelden we op drie zaterdagen langs en door de

dorpen. We hadden ontmoetingen met dorpsbelangen, voorbijgangers en

ondernemers.

We willen u deelgenoot maken van onze

tocht langs de 16 dorpen in onze gemeente:

In Hurdegaryp staat een groot

project op stapel. Clustering van voorzieningen. Vraag aan het college:

zit de vaart erin? Er is immers een belofte is gedaan om binnen vijf

jaar het ‘cluster kind’ af te hebben. En: wordt er nagedacht over

de verkeersbewegingen in het dorp en niet in de laatste plaats bij ’t

Súd? Trouwens bij ‘t Súd 2 de vaart er een beetje uit?

Op naar Tytsjerk, gelukkig komt

er geen kwaliteitswonen tussen Hurdegaryp en Tytsjerk. Jammer van alle

tijd van de afdeling R.O…

Vorige week hebben we een besluit genomen

met betrekking tot locatie Schat. Eindelijk kan er een bedrijfsverplaatsing

plaatsvinden! En kan er gebouwd worden in Tytsjerk. We komen langs Nieuw

Vijversburg; een lust om er rond te wandelen. Een nieuwe fase van de

uitbreiding komt eraan. Kansen voor een combinatie van cultuur, natuur

en educatie.

Na een kilometer of zes naderen we
Suwâld
: een mooi dorp mede door de dorpsverfraaiing zoals deze

de laatste jaren heeft plaatsgevonden. We komen uit bij het Prinses

Margrietkanaal met het energiezuinige pontje; gerund door vrijwilligers.

Uniek. We lezen in het collegeprogramma: het belang van vrijwilligerswerk.

In de PPN lezen we niets over het stimuleren van het vrijwilligerswerk…

Via het fietspad komen we in Garyp:

de dorpsvernieuwing is afgerond, inclusief de bouw van een woningencomplex

in het centrum, doodzonde voor het landschap en de boeren dat er vlak

buiten Garyp als onderdeel van de centrale as een rondweg moet komen.

Op naar Earnewâld: een nieuwe stimulans: het bezoekerscentrum

en het nationaal park.

We gaan dan terug en lopen Burgum
binnen: daarvoor waren allerlei ambitieuze plannen die nu door de aanleg

van de centrale as doorkruist worden…, er ligt ook nogal wat strategisch

grondbezit dat z’n waarde niet zal behouden.. Wij vragen aandacht

voor sociale woningbouw en jongerenhuisvesting. En gaan er vanuit dat

hetgeen te weinig gebouwd is in het afgelopen jaar met fleur en faasje

wordt ingehaald het komende jaar.

Na wat een korte wandeling waarbij onze

reukorganen op de proef werd gesteld komen we aan in Sumar: we

lezen ruimte voor recreatieve paden en pauzeren bij de molen ‘de Hoop’,

ook al een project dat in stand wordt gehouden door vrijwilligers.

Een paar kilometer verderop ligt
Easterma
r: een parel in de Lits-Lauwersmar route, goed voor toerisme

en recreatie en daardoor voor de economie en via een schitterend wandelpad

komen we uit bij Jistrum: Uiteraard gaat het dan ook over Skûlenboarch.

We lezen: we zetten in op een goede ontsluiting. Niet direct woorden

die passen bij: mei fleur en faasje...De vaart is er allang uit… Wij

verwachten meer daadkracht

We wandelen verder en komen uit in
Noardburgum
: een fietspad Ypeylaan; wat ons betreft wordt dit besproken

bij gemeentelijk verkeers-en vervoersplan.

Via de Zwetten passeren we Noardburgum

en Feanwâldsterwâl. We staan stil bij het unieke van het landschap

dat moet wijken voor de vooruitgang. Volgens GrienLinks een achteruitgang:

we gooien het unieke van ons landschap weg ter wille van asfalt.

We hebben enige tijd om dit in ons om

te laten gaan. We naderen Ryptsjerk: De kwestie Bijlsma, en zijn

blij dat de raad op voorstel van GrienLinks heeft ingestemd met een

eigen onderzoek door de rekenkamercommissie; de dorpskom ligt er ondanks

eerdere toezeggingen er nog onverzorgd en onoverzichtelijk bij. Gelukkig

is het plan van 10 ha bedrijventerrein bij dit dorpje van de baan. Ook

hier jammer van alle inzet van de afdeling R.O.

We wandelen door en in Gytsjerk
speelt het winkelcentrum: het begint er op te lijken, althans in de

voorbereidende fase. Ook hier is veel ambtelijke tijd gaan zitten door

niet van het begin af aan goed te communiceren met de bewoners. GrienLinks

is een voorstander om verschillende stedenbouwkundige bureaus in te

schakelen, we lezen over nieuwe over een kunstwerk en zijn blij om te

lezen dat het college een deel van het overschot wil bestemmen voor

kunst en cultuur. We lopen langs het enige openluchtzwembad van de gemeente

en lezen over tarieven en bezetting zwembaden. Realiseert het college

zich dat er ook een maximum aan de bezettingsgraad op een dag zit? Wellicht

is een uitbreiding wel noodzakelijk en dat in combinatie met een tariefsverhoging?

In Oentsjerk vragen we speciale

aandacht voor de verkeersveiligheid, en het toekomstige bedrijventerrein.

Communicatie met omwonenden is ook hier van groot belang.

We arriveren in Mûnein. Op onze

rondwandeling werd door dorpsbelangen opnieuw benadrukt de onveilige

situatie van de Trynwâldsterdijk, voor m.n. kinderen (school, bibliotheek,

muziek etc)

In Aldtsjerk komen we de dorpswacht

tegen: als we de PPN lezen kan dit wel een van de laatste keren zijn?

En dan na een stevig stap komen we aan

in Wyns: verwonderen we ons over de Skûle. Een klein wonder

dank zij de inzet van veel vrijwilligers, we maken ons zorgen over het

voortbestaan van de school en we vragen aandacht voor de verkeersveiligheid:

dit zullen we doen bij een gemeentelijk verkeers-en vervoersplan.

We zij er bijna: we eindigen bij het

elfsteden bruggetje. Jammer dat men hierbij niet kan trouwen. Als raad

zouden we daar weer eens over moeten praten of burgers niet zelf hun

trouwlocatie mogen kiezen.

Een wandeling door Tytsjerksteradiel:

de moeite waard; jammer dat er een centrale as doorheen gaat en mooie

unieke gebieden ontwricht. Trouwens, aan de centrale as zitten nogal

wat haken en ogen: compensatie en overdracht van wegen…Graag zouden

we een compleet financieel plaatje tegemoet zien bij het realisatiebesluit.

Grotere thema’s, zo lezen we in het

collegeprogramma zijn:

Water: een aantal suggesties

van GrienLinks: kansen voor toerisme, wonen aan het water, aandacht

waterberging, en hergebruik mogelijkheden van regenwater.

En duurzaamheid Alvast

een aantal suggesties om onderweg over na te denken: een gemeentelijke

klimaatagenda; biodiesel; duurzaam bouwen (afspraken met woningcorporaties)

Wellicht biedt Hurdegaryp it Súd 2 hiervoor mogelijkheden? Het

stimuleren van een Groene streekmarkt; een fiets- en wandelpadennetwerk.

Wat zou het mooi zijn om een fiets- en wandelkaart van Tytsjerksteradiel

aan de inwoners en toeristen te kunnen overhandigen.

En natuurlijk bent u en waren wij onderweg

in gesprek over de WMO; operatie Jong; hoe de centrale as zo normaal

mogelijk wordt uitgevoerd; over werkgelegenheid en de Wet Werk en Bijstand.

Tot zover onze impressie. Wij zijn er,

doen onze schoenen uit en zoeken een bankje op dat nu nog keurig onderhouden

langs de weg staat.

Uiteraard willen wij u iets meegeven

voor onderweg. We hebben gedacht aan een routekaart of voedsel voor

onderweg. We kwamen uit op een koffertje. Hierin kunt u al uw

impressies verzamelen. Aandachtpunten die bewoners u meegeven en suggesties

die u van dorpsbelangen ontvangt.

Wij wensen u een goede tocht toe en

hopen binnen niet al te lange tijd iets over uw reis te horen en te

lezen.

Louis Bakker GrienLinksTytsjerksteradiel