GrienLinks Tytsjerksteradiel

Algemiene skôgings 2005

Zo’n gedachtegang van Loesje zou je

een ieder toewensen. Soms heb je van die dagen, dan schijnt de zon,

en heeft de krant goede berichten zoals:

 • Voetbalclub Heerenveen gaat

  Europa weer in;

 • Roemeense journalisten die

  in Irak waren gegijzeld zijn vrijgelaten;

 • Ook CDA-jongeren tegen aftrek

  van de hypotheekrente.

Meestal is het anders. Staat de samenleving

bol van grote en kleine ‘rampen’. Ook het afgelopen jaar ontkwamen

we er niet aan.

 • Het kabinet dat stevig aan

  het zagen was aan de poten van de sociale zekerheid wat tot gevolg had

  dat een ondenkbare grote mensenmassa richting Amsterdam trok;

 • Een tweetal kamerleden dat

  moest onderduiken, juist in het jaar dat we 60 jaar vrijheid vieren;

 • Minister Verdonk die geen

  royaal gebaar wil maken; terwijl:

 • Een samenleving waarin we

  uitgedaagd worden om samen te leven met een grote verscheidenheid aan

  culturen, religies en maatschappelijke organisaties;

 • Semi nutsbedrijven die nauwelijks

  meer oog hebben voor de afnemers, meer voor hun directeuren en hun bonussen;

 • Een land die niet voldoet

  aan de eisen van schone lucht; waar milieubeleid als een luxe wordt

  beschouwd en de Co-2 uitstoot ons in de greep heeft;

 • Een kabinet dat roept om

  normen en waarden, maar, dat zelf weleens een andere meetlat aanlegt;

 • Steeds meer maatregelen die

  de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de burger terwijl de

  samenleving behoefte heeft aan nieuwe verbanden in de periode van na

  de verzuiling.

Het verkiezingsprogramma van GrienLinks

laat zich kort samenvatten in:

Knokken voor wat kwetsbaar is

Op het gebied van:

 • Duurzaamheid
 • Solidariteit
 • Samenleven
 • Openheid

Ik lopen deze vier thema bij langs met

het oog op situaties in de eigen gemeente

Duurzaamheid

Centrale as

Natuurlijk kunnen we hier niet om de

centrale as heen.

Een megaproject waarvan GrienLinks altijd

heeft gezegd: los de knelpunten met betrekking tot veiligheid en doorstroming

op en begin daar zo snel mogelijk.

Nee. oordeelde de meerderheid van de

raad en de provincie: Noord Oost Fryslân moest en zou ontsloten worden,

liefst met een vierbaansweg.

Volgens Gedeputeerde Baas gelooft er

niemand meer in: niet het Rijk, en er is geen belangstelling bij

private partijen.

Hij roept echter de gemeenteraden om

er heilig in te blijven geloven en dan komt de beloning nog wel.

Een beloning van een doodlopende weg…

Terwijl de financiering van deze weg

in principe een rijks- en provinciale aangelegenheid is. Nu worden we

nota bene als gemeente gevraagd om nog meer voor te schieten. Met wellicht

een mogelijkheid voor teruggave achteraf…

Wij signaleren dat de onzekerheid over

hoe het komt met de centrale as gevolgen heeft voor ons eigen gemeentelijk

beleid.

In de PPN lezen we over onzekerheid

met betrekking tot

de financiering,

bereikbaarheid centrum Burgum,

sportcomplex Sumar,

het strategisch grondbezit en de

kanaalzone. Wat het laatste betreft

wordt er al over een risico van 440.000 euro gesproken.

En dat terwijl het voorjaar is:

Ontsluiting nieuwbouwwijken.

Diverse malen hebben we uitgebreide

discussies gehad over de ontsluiting van nieuwe wijken. Soms gaat het

alleen over het bouwverkeer en een andere keer over een of twee ontsluitingswegen.

Emoties bij de burgers en in de raad

lopen dan ook op.

De temperatuur stijgt.

Merkwaardig eigenlijk dat we voordat

we bestemmingsplannen maken niet eerst inzicht krijgen en keuzes maken

met betrekking tot de ontsluiting van nieuwe wijken. Zodat een ieder

weet waar die aan toe is.

Mocht je verwachten dat visie-uitspraken

in het verleden gedaan leidend zijn, dan zijn we bij de discussie over

Gytsjerk uit onze droom gehaald. Het is ‘maar’ een visiestuk

zei wethouder Nijboer zonder blikken of blozen; daarbij niet bij machte

om aan te geven welke voortschrijdende inzichten een rol hebben gespeeld

bij een nieuwe keuze.

Ondoorzichtig voor de burger en ondoorzichtig

voor raadsleden. Weinig transparant.

GrienLinks wil dan ook oproepen om voordat

er over bestemmingsplannen wordt gesproken eerst de ontsluiting van

zo’n dit plan expliciet aan de orde komt, en niet pas een thema wordt

aan het einde van een traject.

Solidariteit

Het zal je maar gebeuren:


Het afgelopen jaar hebben ons we als

raad en als GrienLinks stevig bezig gehouden met het sociaal beleid

van de gemeente in het bijzonder met de invoering van de wet werk en

bijstand.

Een eerste evaluatie levert op dat er

een probleem schuilt in het bereiken van de doelgroepen en het attent

maken op de mogelijkheden om voor verschillende regelingen in aanmerking

te komen.

GrienLinks wil graag binnenkort met

de raad en het college op zoek gaan naar mogelijkheden om te zorgen

dat de aandacht en het geld gaat naar die groepen die er recht op hebben.

In de PPN wordt melding gemaakt van een koppeling van adresgegevens

Deze mogelijkheid willen we dan graag bij dit gesprek onderzocht hebben.

Samenleven

Loesje zegt:

Onderwijs

Het onderwijsbeleidsplan komt eraan:

voor GrienLinks staat centraal dat leren bestaat uit hoofd, hart en

handen. Dat betekent dat we ervoor pleiten om eigen middelen te willen

besteden om een extra dimensie aan onderwijs toe te voegen zodat kinderen

de mogelijkheid krijgen om zich volledig te ontplooien. Preventief werken

in plaats van achteraf reparaties te moeten laten plaatsvinden. Of het

nu om zwemonderwijs, cultuur of sociale weerbaarheid gaat.

Welzijn

We zijn in onze gemeente druk bezig

met budgetovereenkomsten. We voeren hierover goede gesprekken, ontwikkelen

criteria en proberen tot prioriteitsstelling te komen. Het gaat vaak

meer om een procent meer of minder.

Het risico bestaat dat de mens zelf

uit beeld raakt.

Een onderliggend probleem is echter

dat we een welzijnswerk hebben dat sterk is geïnstitutionaliseerd.

Wij pleiten ervoor om een pilot te starten

om een budget (flexibel welzijn budget) toe te kennen aan de dorpen

wanneer men met een goed plan komt op het gebied van welzijn. Uiteraard

zullen hiervoor een aantal criteria voor moeten worden opgesteld.

Openheid

Overheidsbeleid

Een voorbeeld van dat burgers geen vertouwen

hebben in overheidsbeleid geeft de grondhandel in Ryptsjerk aan. Het

is voor burgers maar ook voor raadsleden niet te vatten dat de gemeente

en provincie niet tot een integraal beleid kunnen komen in deze kwestie.

Veroordeling door de rechter heeft plaatsgevonden. Wij willen, en binnenkort

kunnen wij een notitie tegemoet zien, deze zaak tot op de bodem uitzoeken.

Er is hier niet alleen de kwestie van

grondhandel en milieuvervuiling maar ook de geloofwaardigheid van de

politiek, zelfs van individuele ambtenaren, raadsleden en wethouders

in het geding.

Financiën

Als het gaat om de financiën blijft

GrienLinks er een voorstander van om reserves te gebruiken voor tijdelijk

dekkingsmiddel. Uiteraard zijn wij blij dat nu voor het tweede jaar

ook het college dit voorstel doet. Voor GrienLinks: mag het een onsje

meer zijn?? Met andere woorden: ook voor de jaren 2007 en daarna! Trouwens

uit de benchmarking blijkt dat de renteopbrengst uit de eigen reserves

ver boven het gemiddelde ligt)

Want: het broertje van Loesje zei het

al:

Wij zijn echter geen voorstander van

het heffen van rioolheffing, de Ozb biedt voldoende mogelijkheden. Daarbij

komt dat er bij de invoering van rioolheffing geen principe wordt gehanteerd

van: de vervuiler betaalt; maar slechts een verdeling wordt gemaakt

op basis van een- en twee persoonhuishoudens.

Hoewel we geacht werden de buikriem

aan te halen hebben we voor 2004 weer een groot rekeningoverschot….

Ook dit valt moeilijk uit te leggen aan de burger.

Ondanks de uitgebreide excuses brief

van het college in de trant van: wij kunnen er ook niets aan doen dat

het overschot uit de hand is gelopen…

Ons als raad wordt gevraagd uitspraken

te doen omtrent bezuinigen en daardoor beperkingen op het gebied van

voorzieningen of zorgbeheersing en daardoor ruimte voor inkomensvergroting.

Wij zijn een voorstander van de tweede optie. En als we bij dat zoekproces

de burgers willen inschakelen, wat GrienLinks betreft prima!

Rolbewust

Wat de democratie betreft: in het dualisme

moeten we nog steeds wennen en ook werken aan een rolbewustzijn.

Bewust zijn van de verschillende rollen.

Welke rol hebben we als raad, college en ambtenaren. Waarbij de rol

van de raad is naast kaders stellen en controleren, toch vooral met

elkaar in debat gaan.

We zullen al lerend met elkaar op weg

gaan en kijken dan ook uit naar de voorstellen die komen vanuit de commissie

Polderman.

Overigens zal voor GrienLinks ook het

komende jaar gelden:

Louis Bakker, 24 mei 2005