Algemene beschouwingen 2004.
Hier is de tekst van de rede van ons raadslid Louis Bakker bij die gelegenheid:

Een man laat een pak maken bij de kleermaker.
Bij het passen lijkt het net of de ene mouw niet lang genoeg is.
De man wil het probleem wel oplossen door zijn arm te buigen.
Het ziet er wel wat onnatuurlijk uit, daarbij komt dat nu de kraag niet helemaal goed zit.
De kleermaker doet de suggestie om de rug wat naar voren te krommen.
Wanneer de man dat dan doet zit de kraag op zijn plaats, maar de broek
zit dan niet goed. ‘Steek je buik wat vooruit’, suggereert de
kleermaker.
Zo gezegd zo gedaan en de broek zit goed, alleen de linker broekspijp is dan wat kort.
‘Hou je been gestrekt’ adviseert de kleermaker.

De man gaat wandelen in het park en de mensen kijken hem na..
‘Het moet wel een goede kleermaker zijn, die zo een ongelukkige man zo mooi passend weet aan te kleden!’.

Economie
Al jaren staat de politiek in Tytsjerksteradiel voor de keuze:
of kiezen voor aantrekken van nieuwe bedrijven (zeg maar een mini A-7 zone)
of werkgelegenheid creëren waarbij we uitgaan van de kracht van onze landschappelijke waarde.

In het nieuwe provinciale streekplan, waarin in de eerste versie
principieel werd aangesloten bij deze landschappelijke waarde wordt nu,
door de gemeenten die zijn aangesloten bij de regiovisie, aangedrongen
op economisch ‘knooppunt’ Burgum.
Nu maar hopen dat het niet een knoop wordt waar we nooit meer uitkomen.

Of zoals wethouder Nijboer van ruimtelijke ordening vaak, misschien wel te vaak, zegt:
dat is een lastige.., daar zijn we nog niet uit….

Dat brengt mij bij de informatieavond in Ryptsjerk over het
bedrijventerrein Hurdegaryp-Trynwâlden, minstens 15 keer nam de
wethouder deze woorden in de  mond.
Het is ook een lastig voorstel:
10 hectare zware bedrijvigheid in een landschappelijk gebied,
Sterker nog: voor GrienLinks niet uit te leggen.

We vinden het  jammer dat we als raad, hoewel verschillende
fracties hebben aangegeven dat dit proces een valse start kende, dit
voorstel in de inspraak hebben gedaan. De raad had, volgens ons, 
immers de kaders onvoldoende gesteld.
Het college geeft een, te beperkte, opdracht aan een extern bureau.
Deze gaat vervolgens haar eigen gang, organiseert bijeenkomsten waar
geen verslagen van zijn gemaakt; maar wel worden gebruikt in het
onderzoek en levert een onduidelijk rapport af en wel zo dat door de
eerste de beste werkgroep vragen, opmerkingen worden gemaakt waarop de
wethouder dan moet antwoorden:
dat is een lastige…, daar zijn we nog niet uit…
Want: hoe maak je een pak passend terwijl het niet past??
Als we dan ook nog de onlangs uitgekomen landelijk nota voor de
ruimtelijk ordening: ‘Ruimte’ mogen geloven wordt juist voor ons gebied
ingezet op ontwikkeling van de natuurlijke waarden van ons gebied…
De Friese Wouden: laten we uitgaan van de groen en historie en ons
laten leiden door een combinatie van natuur, cultuur, landbouw,
educatie en toerisme. Vandaar dat GrienLinks ook een voorstander is om
de ontwikkeling van de VVV een (laatste kans) te geven. Met inzet van
de sector zelf  en een ondersteunende rol van de gemeente moet er
toch iets moois ontstaan waardoor er ook een stimulans kans ontstaat
voor de werkgelegenheid. Een verbinding tussen economie en gebiedseigen
werkgelegenheid.

Uitstel en versobering
Het algemene beleid zoals het college voorstaat in deze PPN onderstrepen wij: uitstel of versobering van bepaalde activiteiten.
Met betrekking tot de Centrale as zien we een vertraging optreden. Dat
komt ons, als gemeente, niet slecht uit. Er is echter nog een ander
probleem: financieel is daar nog maar 80 miljoen binnen van de 155
miljoen euro. Gezocht wordt naar geld in de private sector; gezien de
ervaringen met de wâldwei geen wenkend perspectief.
Trouwens wordt het Noordoosten van onze provincie economisch meer op de
kaart gezet als we twee minuten eerder in Dokkum kunnen zijn?
GrienLinks zegt opnieuw: pak de verkeersveiligheid aan, maar hou op met
zo’n onzinnig groots project als de centrale as.
Dus ook nu: versobering.
Dat pak past GrienLinks beter…

Voor een aantal plannen wordt voorgesteld te temporiseren en te versoberen.
GrienLinks zou aan dit rijtje graag de website toevoegen. De
ontwikkeling van de gemeentelijk website kost geld, veel geld. Teveel
geld. Nu weer wordt gevraagd een budget van € 45.000 jaarlijks
beschikbaar te stellen.
Vandaar ons voorstel: in de wachtstand.

Als het gaat om de afwerking van het pak hebben we een aantal concrete
vragen/opmerkingen/suggesties en moties deze  komen aan de orde
bij de bespreking van de verschillende programma’s.

Financiën.
Financieel zit de gemeente in zwaar weer.
Een van de weinige plezierige bijkomstigheden hierbij is dat het
college een cd met daarop nummers van GrienLinks, die volgens sommige
fracties al zo oud is dat er al een versie op LP bestond, 
besloten heeft opnieuw uit te brengen, wellicht op cd-rom.

Nummers die er op staan zijn:
1. het gebruiken van een deel van de algemene reserve als tijdelijk dekkingsmiddel,
2. het rekeningsoverschot te gebruiken als dekkingsmiddel
3. het terugbrengen van het aantal wethouders van vier naar drie.

Wij zullen met slaapzakken voor de deur gaan liggen om deze versie te kopen…
feest der herkenning, dat begrijpt u.

Misschien kan er nog een vierde nummer op gezet worden: beperking van
het inschakelen van externe bureaus. Bij de provincie heeft men om de
begroting sluitend te krijgen,  onder aanvoering van gedeputeerde
Ploeg, bezuinigd op inschakeling van  externe bureaus en mensen
die werkzaam zijn op detacheringbasis.
Voor GrienLinks is het de moeite waard om ook hier eens naar te kijken.

Knokken voor wat kwetsbaar is dat was de verkiezingsleus van GroenLinks
bij de laatste verkiezingen. Juist in tijden van economische teruggang
en een slecht financieel perspectief is het van belang om te blijven
kiezen voor
kwetsbare groepen, kwetsbare waarden en een kwetsbaar milieu. Wanner
het economisch slechter gaat is het milieu het kind van de rekening.

Als het gaat om de dekking van de uitgaven doet het college concrete voorstellen.

Wij roepen het college op om een nieuw dekkingvoorstel te maken en wel
zo dat maatregelen zo uitpakken dat de sterkste schouders de zwaarste
lasten dragen. 

Want GrienLinks wil een pak dat goed past,

een pak van eerlijke kwaliteit,

een pak dat betaalbaar is voor iedereen en

een pak dat recht doet aan de mensen die het dragen.