BRUTO NATIONAAL GELUK

College, collega raadsleden en toehoorders
Waar Louis Bakker vorig jaar het verhaal eindigde met de slagzin van GroenLinks, Zin in de toekomst, neem ik het stokje over.

M.a.w. wij zijn klaar voor de toekomst, gemotiveerd om aan de slag te gaan en hebben er zin in.
 
Hij haalde hierbij Josephine Green, directeur Trends en Strategie bij Philips aan.

“De 21e eeuw wordt een sociale eeuw. In de nieuwe wereld draait het veel meer om sociale behoeften dan om consumptisme. De tijd van individualisering en consumentisme is voorbij”. Zij pleit voor een herdefiniëring van het bruto nationaal product. Deze meet alleen maar productiviteit en consumptisme. Het houdt geen rekening met maatregelen die tot een duurzame productie en een duurzame toekomst leidt.

Bruto Nationaal Geluk in plaats van Bruto Nationaal Product.

Bruto Nationaal Geluk is niet het tegenovergestelde, maar een verruimd begrip van Bruto Nationaal Product: naast de economische factoren staan ook het milieu, sociale waarden en het geluk van mensen centraal. Bij Bruto Nationaal Geluk spreken we over het geheel, de balans als het ware tussen het materiële en immateriële.
Welzijn, een gevoel van veiligheid, waardering, het vinden van emotionele en spirituele groei, zijn die dingen waaruit duurzaam geluk is te halen. Dat houdt in dat een land, provincie en gemeente zowel investeert  in de nieuwste technologie als aandacht schenkt aan zorg, sociale voorzieningen, dierwelzijn, milieu, klimaat en culturele zaken.

Daar waar we zitten in de overgang van energie winnen uit het verbranden van grondstoffen naar energie benutten van zon, wind en water worden we getroffen door niet alléén een financiële crisis maar ook een ecologische crisis.
Waar onverantwoord gedrag van bankiers en top van het bedrijfsleven hebben geleid tot deze economische crisis heeft onze levensstijl, sterk gefocust op persoonlijk gewin en genot, de biodiversiteit schrikbarend doen teruglopen.
Juist in de huidige tijd waar vernieuwing en het inslaan van andere wegen volop mogelijkheden biedt moeten we ons niet laten meeslepen in de eenzijdige focus op financiën.

 

Wanneer stopt de groei en wordt de economie eindelijk eens volwassen?
Een volwassen economie is meer dan financiën en werkgelegenheid, zij omvat óók natuur, milieu en welzijn.

Een economie waarin begrippen als duurzaamheid en Fairtrade steeds meer een onlosmakelijk deel van ons denken uitmaken. Een denkwereld waarin ondernemingen en organisaties met regelmaat, vooruitlopend op nieuwe wetgeving, al bezig zijn met duurzaamheid en Fairtradeprojecten. Ook in Tytsjerksteradiel.  Zo’n economie verdient onze steun.

Duurzaamheid: GrienLinks is blij dat het de afgelopen 4 jaar hoooog op de gemeentelijke agenda is komen te staan. Zo ook het terugwinnen van energie: Prachtig..En toch merken we dat er allerlei vragen boven  komen.
 
bv. Restwarmte van Sonac.....
 
U merkt het, praten over duurzaamheid vraagt ook om een principiële discussie. Wij zouden deze verdiepingsslag graag met de raad maken.
 

Zoals uit de recente doorrekening van het landelijk GroenLinksprogramma blijkt is een zienswijze waarbij natuur, milieu en welzijn worden meegewogen in beslissingen een banenmotor bij uitstek.
Niet alleen een banenmotor, maar ook een grote stap voorwaarts in het verduurzamen en socialer maken van onze samenleving.
Ook hier kunnen we die stap maken.

In verband met de werkgelegenheid is het interessant te zien wat er in de komende jaren met onze voedsel- en energievoorziening gaat gebeuren. Moderne industrie- en landbouwmethoden verarmen de biodiversiteit over de gehele wereld. Het agro-park lijkt een oplossing maar is ze dat ook?

Een agro-park is een park waar veeteelt, glastuinbouw en energieopwekking een gesloten kringloop vormen, gevoed met grondstoffen zoals soja, aangeleverd vanuit de hele wereld. Geen luchtkasteel. Het bedrijf Plantlab heeft al een proefopstelling.

Is dit het antwoord op het dreigend voedseltekort wanneer de wereldbevolking groeit naar 9 mogelijk zelfs 12 miljard mensen? Een intensieve vee- en landbouw op een agro-park.

 

MAAR, draagt een agro-park bij aan het welzijn van mens en dier? Is het voor een boer in dit systeem nog mogelijk een band met zijn dieren op te bouwen? Kunnen dieren in dit systeem nog wel de beest uithangen? Weten onze kinderen dan nog waar melk, vlees en groenten vandaan komen?

Wij denken dat bewustwording van consumenten, het stimuleren van duurzame landbouw en het promoten van biologische en FairTrade producten een belang-rijke bijdrage kan leveren bij de aanpak van dit probleem.

Centraal staat daarbij het veranderen van levensstijl.

Een levensstijl die gezondheid en welzijn belangrijker vindt dan economische groei.  De stichting Natuur en Milieu gaf in september 2009 aan dat het drastisch verminderen van onze vlees- en zuivelconsumptie vanuit gezondheidsoogpunt dringend wordt aanbevolen, en daarnaast goed is voor ons klimaat.  Het is namelijk de grootste en snelst groeiende bron van klimaatverandering.
Alles pleit dus voor een cultuurverandering: voor een verandering van leefstijl.

De keuze van GrienLinks is duidelijk.

Een keuze die de agrarische sector hier zal veranderen, maar ook verrijken.     Wij gunnen de Friese boeren, die zich inzetten voor het behoud van ons mooie coulisselandschap, dat ze niet meer mee hoeven in de race en kunnen kiezen voor biologische landbouw en veeteelt.
Een ware millenniumgemeente en binnenkort FairTrade kijkt verder dan alleen korte termijnoplossingen maar denkt groot (om met Icco te spreken): denkt om de wereld.

Onze gemeente zou een voortrekkersrol kunnen hebben in het stimuleren van boeren en het voorlichten van burgers/consumenten.

Het gaat om ons aller keuze.

Een keuze door steeds meer mensen in Tytsjerksteradiel gemaakt, gezien de verkiezingswinst van GrienLinks op 3 maart (28%) en op 9 juni (49%).

Wereldwijd moet een keuze gemaakt worden en deze keuze zal in sterke mate bepalen hoe de maatschappij er over 25 tot 50 jaar uit zal zien. Een keuze, alleen gefocust op financiën en werkgelegenheid,  of een keuze waarin natuur, milieu en welzijn meegewogen worden.

Een columnist vergeleek de verkiezingsdebatten, gefocust op financiën en werkgelegenheid, met het strijkorkest van de Titanic. Het orkest speelde door terwijl het schip verging.  Wij willen niet meespelen in het strijkorkest.

De keuzen van GrienLinks in deze economische crisis zijn gestoeld op meer dan alleen financiële afwegingen en in deze helder en duidelijk:

• Een integrale aanpak van wonen, werken en recreëren. Een aanpak die niet scheidt, maar bij elkaar in samenhang en evenwicht brengt. Een aanpak die welzijn en onderlinge betrokkenheid bevordert. Met aandacht voor natuur en milieu. Een banenmotor van belang op weg naar een duurzame en sociale samenleving. Een aanpak die past binnen de trend die Josephine Green schetst.

• Daar waar we de komende jaren t.g.v. de economische crisis moeten bezuinigen, willen wij dit niet doen op de financieel    minder bedeelden. Zij hebben per slot van rekening deze crisis niet veroorzaakt.

• Ook het onderwijs moet ontzien worden. Investeringen daarin zijn zowel in het persoonlijk- als in het algemeen belang van onschatbare waarde.

• Sport en cultuur, een must voor lichamelijke- en geestelijke gezondheid, dient zoveel mogelijk gevrijwaard te worden van bezuinigingen.

De vier bovengenoemde punten zullen leidend zijn in onze beslissingen over voorgenomen bezuinigingen, waarbij lastenverhoging voor ons minder zwaar telt dan afbraak van voorzieningen.

Wij kiezen met een sociaal en groen hart.