Altijd een belangrijke vergadering: het beleid voor het komende jaar wordt besproken. Deze vergadering wordt gestart met een algemene beschouwing van de verschillende politieke partijen. Voor de GrienLinks bijdrage: lees meer

Duurzaamheid als fundament van de keuzes die we maken

 

College, collega raadsleden en toehoorders,

Vind u het goed dat ik eerst wat ga uitdelen. Wel aardig in deze tijd van kredietcrisis.  (Een afpakken, rest doorgeven)

Het zal je maar onder de neus gewreven worden zoals op deze kaarten staat:

Foute broek,
Fout shirt,
Foute sokken of
Foute slip

Het zijn teksten van boomerang kaarten.
U kent ze wel kaarten die bij bioscopen en restaurants zijn mee te nemen. Kaarten die soms iets grappigs vertellen en je soms akelig aan het denken zetten.
Zo ook deze.
Achterop deze kaarten staat de volgende informatie te lezen:

Want er zijn te veel producten die nog steeds van fout katoen worden gemaakt. Een sticker van Max Havelaar, het keurmerk van Fairtrade helpt bij de keuze dat garandeert dat katoen van deze producten wordt ingekocht onder eerlijke handelsvoorwaarden.

Soms word ik weleens moe van alle keuzes die we moeten maken. Keuzes die je maakt als individu, als partij en ook als gemeenteraad. Keuzes die verantwoord gemaakt moeten worden. Keuzes waarvan soms de consequenties nauwelijks te overzien zijn.
Gelukkig zijn er hulpmiddelen om een toetsing van keuzes aan te staven. Wat zou het mooi zijn als Tytsjerksteradiel de tweede gemeente van Fryslân en vierde in Nederland een Fairtrade keurmerk zou ontvangen.

En ook een gemeente die lid wordt van het klimaatverbond. Zulke verbindingen helpen je om als college en raad keuzes te maken op het gebied van duurzaamheid.
En om ook te laten zien waar je voor staat.

Drie jaar zijn we als raad en college onderweg in deze raadsperiode.
Elf jaar zijn we als GrienLinks onderweg in de actieve politiek in Tytsjerksteradiel.
Drie raadsperiodes waarin elke maand maar weer keuzes gemaakt moesten worden.
Hoewel we vaak tegen elkaar gezegd hebben: hoe ver kan de welvaart voor veel groepen nog doorgaan. We hadden geen vermoeden hoe verziekt het monetaire systeem was gemaakt door mensen die alleen maar dollar en euro tekens op hun netvlies hadden wanneer zij over de ruggen van anderen hun geld, winsten en bonussen zagen groeien.
Er foute keuzes werden gemaakt.

Zoals het nu lijkt is dit mijn laatste algemene beschouwing.
In totaal een tiental.
Vaak in beelden en verhalen:
zoals een boom met allerlei takken en vruchten,
of een beeld van een spoorlijn waarbij GrienLinks soms een andere wissel overging,
of een verhaal van een pak dat altijd past of
een verhaal met stenen in een pot als het gaat om prioriteiten te geven,
Een algemene beschouwing aan de hand van Loesje teksten
en vorig jaar met Friese muziek toen het ging over de Friese identiteit.

GrienLinks zal doorgaan.
Met andere mensen maar vaak wel met dezelfde keuzes…
Het is goed om een eens een aantal van deze keuzes de revue te laten passeren

Privatisering nutsvoorzieningen;
na een tijd van uitverkoop van allerlei nutsvoorzieningen gaan we nu (eindelijk) afvragen of het wel zo verstandig is om dit allemaal uit handen te geven…Voor GrienLinks was deze keuze allang gemaakt

Milieuregelgeving Sonac.
Mede dankzij de inzet van GrienLinks is Sonac nu een fabriek waar werkgelegenheid en milieunormen hand in hand gaan

Centrale As.
Een steeds weerkerend thema van GrienLinks en ook in deze raad.. Steeds meer mensen stellen vragen bij nut en noodzaak van deze vierbaans weg. Kostbaar groen wordt opgeofferd, kunstbomen komen ervoor terug. Burgers liggen er krom voor; nu moet misschien wel een zwembad dicht…
Want het kost wat: nadat de gemeente eerst een bijdrage van ruim 11 miljoen heeft gestort, (wie krijgt hiervantrouwens  de rente…dit kan aardig oplopen?) komen er nu nieuwe uitgaven.

We hebben even geteld:
€ 470.000.      Traverse Trynwâlden    
€ 1,25 miljoen(minimaal)    Gebiedsontwikkeling buiten de bebouwde kom
€ 3 miljoen.      Kansen in Kernen (bij een sobere uitvoering..)
In totaal: 4.720.000 euro.

En dan is er nog de vraag of hiermee alles betaald kan worden…want waaruit worden gebiedsontwikkelingen binnen de bebouwde kom betaald? College kunt u ons een overzicht geven van de totale kosten en wat we daarvoor doen?

 

En dan de compensatie. GrienLinks hoopt dat de partijen die zich zo hard hebben uitgesproken voor een goede compensatie en zo tevreden waren met een bedrijventerrein en extra woningen straks ook even hard roepen voor een ontbinding van de overeenkomst als het bedrijventerrein niet nodig blijkt te zijn.
En wat koop je voor extra huizen aan de andere kant van deze vierbaansweg..Zeker in een situatie waarbij gesproken wordt van minder groei, ja zelfs van krimp.
Het compensatiepakket: GrienLinks zei het al eerder: daar wordt het allemaal niet beter van. En er wordt steeds meer getwijfeld aan de noodzaak van een vierbaansuitvoering van deze weg. Als gedeputeerde Adema een halve bladzijde in de Leeuwarder courant nodig heeft om uit te leggen dat hij niet twijfelt aan nut en noodzaak weet ik genoeg. Misschien vindt hij ook wel dat er een verkeerde keuze is gemaakt.

Jaar na jaar, in ieder geval een elftal jaren hebben we een fiks rekeningsaldo. GrienLinks was er altijd al een voorstander van om dit saldo in te zetten en niet op te potten. De laatste jaren gebeurde dit mondjesmaat en ook dit jaar doet het college het voorstel, bij wijze van uitzondering. Nog even volhouden en dan is ook deze keuze van GrienLinks een keuze geworden van het college.  O Ja, het college vraagt om een bandbreedte aan te geven mbt 2010. De ervaring leert dat we meestal wel wat overhouden: dus we hoeven niet al te benauwd te zijn…

Duurzaamheid, was elf jaar geleden dit nog een woord dat een beeld had van: als we alles op orde hebben dan gaan we hierover nadenken. Mede door de kredietcrisis is er een omslag in het denken op gang gekomen. Duurzaamheid is het fundament geworden onder keuzes die we maken.
De individuele vrijheid houdt op waar anderen worden geschaad.. Kiezen voor datgene wat houdbaar is, eerlijk is en waardoor teksten van Loesje niet meer nodig zijn.

Zeespiegelstijging

En toen hij weer
zijn kop in het zand
wilde steken
had hij ineens
z’n bek vol water

of
het zal je maar gebeuren:

Op het ijs bij Bartlehiem
staat 1 meter water..

 

Met het oog op morgen (stemmen voor Europa) wil ik u een leus die mij de afgelopen winter te binnen schoot toen we weer eens echt Hollands natuurijs hadden (trouwens ook goed voor de sociale cohesie)
Een week dat ons goed deed daar op het ijs en toen de klimaatverandering ver weg leek:

Wilt u vaker schaatsen op natuurijs:
Stem GrienLinks.

Een goede keus

   Louis

Opnieuw staan we voor keuzes bij de Perspectiefnota voor 2010. Veel is nog ongewis. Het is dan ook moeilijk en een beetje zinloos om over allerlei bedragen te praten. Volgende week kan het weer anders zijn. Terecht houdt het college nog en slag om de arm en geeft ons inzicht in bandbreedtes. Inhoudelijk wil GrienLinks wel een aantal keuzes meegeven aan het college

MFC Noord-Burgum,
wij kiezen niet voor renovatie, maar voor clustering: een impuls voor het dorp dat misschien wel het meest de ingrijpende gevolgen van de Centrale As zal voelen. Komen zij voor in het verhaal kansen voor kernen?

Bibliotheek.
De PPN is onduidelijk hoe de bezuiniging plaats moet vinden; sluiting van een locatie of minder service. Vooralsnog vindt GrienLinks dat er niet moet worden bezuinigd op deze basisvoorziening.

WMO.
Staat er in de PPN dat er niet ingegrepen zal worden in de minima; een keuze die wij van harte ondersteunen. De groep die in aanmerking komt voor WMO voorzieningen worden wel gekort. Dat is niet een keuze welke GrienLinks maakt.

En dan het zwembad in Gytsjerk
Ook deze voorziening staat voor GrienLinks niet ter discussie. Als we zien hoeveel kinderen en volwassenen hiervan gebruik maken dan vinden we dit voorstel van het college niet verantwoord.

 

 

 

 

Tytsjerksteradiel als fairtrade gemeente:
Wij willen het college vragen om te onderzoeken of hier mogelijkheden voor zijn.

Tytsjerksteradiel als klimaat gemeente: daar is nodig:
werken aan een 10 punten plan. Iedere gemeente die voor dit 10 puntenplan kiest, mag zichzelf betitelen als
‘HIER Klimaatverbondsgemeente’.
Als ik kijk naar ons eigen duurzaamheidsbeleid moet dit zeker kunnen.
Door voornemens in plannen om te zetten kunnen we 50% van de kosten gedurende vier jaar terugkrijgen. Ook niet gek..

En misschien is het een idee om als organisatie een ander lettertype te gaan gebruiken: Ecofont (20 procent minder inktverbruik….)

Zoals u weet is de slagzin van GroenLinks:
Zin in de toekomst.  Maw. wij hebben er zin in.
En als we aan die toekomsten keuzes denken schrijft Josephine Green, directeur van Trends en Strategie bij Philips:
“De 21e eeuw wordt een sociale eeuw. In de nieuwe wereld draait het veel meer om sociale behoeften dan om consumptisme. De tijd van individualisering en consumentisme is voorbij. Zij pleit voor een herdefiniëring van het Bruto Binnenlands Product. Deze meet alleen maar productiviteit en consumptisme. Het houdt geen rekening met maatregelen die tot een duurzame productie en een duurzame toekomst leidt.
En deze mw. Greene  zegt in de NRC: 
Een T-shirt van 2 dollar door kinderen ergens in Marokko of Azië gemaakt helpt mensen niet verder. Deze vorm van globalisering leidt er niet toe dat in die regio echt iets ontwikkeld wordt en sterke lokale gemeenschappen ontstaan”.

Zo is de cirkel rond:
Foute Broek Foute Sokken Foute Slip Fout Shirt

Bij deze campagne van Max Havelaar hoort ook een T-shirt. Niet van 2 euro, maar van een verantwoord productieproces

Met als opschrift:
Foute baan,
foute auto,
foute broek,
foute sokken en
foute vrienden, maar wel een goed shirt
Het is gelukkig niet allemaal fout voor mij…ik ben benieuwd hoe het met ons als raad komt.

Dank voor uw aandacht!