Brigitta Scheepsma zit voor GrienLinks in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel en is fractievoorzitter van GrienLinks Tytsjerkseradiel.

Mijn naam is Brigitta Scheepsma. Samen met mijn dochter Britte woon ik in Hurdegaryp. Naast Raadslid ben ik ook geestelijk verzorger en van daaruit mede-initiatiefnemer van Stichting Zinportaal, bestuurslid FSU, en bestuurder van de stichting voor de Zorgeconomie.
Ik zit in de Raad omdat ik gevraagd ben door de fractie van GrienLinks en ik nadat ik het goed overdacht heb me aangesloten heb bij deze groep enthousiaste mensen. Het groene en sociale van GrienLinks past bij mij en ik vind het een voorrecht om mensen die voor ons programma gekozen hebben te mogen vertegenwoordigen in de raad. In een gemeenteraad gaat het niet alleen over het zo eerlijk mogelijk verdelen van geld en goederen maar vooral om het welzijn van de mensen die in deze gemeente wonen. Kan iedereen wel echt meedoen en leggen we niet teveel het accent op participatie in de vorm van betaald werk? Het zijn onderwerpen die mij enorm boeien en waar ik me voor in wil zetten. Want hoe pakken politieke  beslissingen in de praktijk uit en wat betekent dat concreet voor de mensen die het aangaat? Daar wordt wat mij betreft de kern geraakt van waar het in de politiek om gaat, om het contact met de inwoners van onze gemeente, om de betrokkenheid van burgers organisaties, verenigingen, instellingen en bedrijven en de vertaling van algemeen welzijn in beleid en daar de kaders voor bieden. 

Als Raadslid hebben wij in de fractie geen echte scheiding wie wat behandelt. De onderwerpen waarin de zorg in al haar facetten aan de orde komt behandel ik meestal. Gemeenten hebben sinds de decentralisaties te maken met zorgtaken. We moeten meer doen met minder geld en dat betekent dat we het echt samen moeten gaan doen, burgers, professionals en politici. Wat ik daarbij vooral belangrijk vind is de waardering voor wat mensen nu allemaal al doen en het vanuit respect en gelijkwaardigheid benaderen van elkaar. Ik heb mezelf voorgenomen dat ik op een aantal (hieronder volgende) terreinen wil proberen om iets te betekenen, hoe klein dan ook, want elk bijdrage is er tenslotte een. Onderwerpen die mijn hart hebben zijn dierwelzijn, het milieu en de biodiversiteit. In 2012 heeft GrienLinks een initiatiefvoorstel ingediend waarin we aandacht vragen voor de terugloop van de bijenstand door o.a. de afnemende biodiversiteit. Ook op gemeentelijk niveau kun je veel voor de bijen doen! 

De sociale werkvoorziening, de groeiende werkloosheid en de toenemende armoede hebben mijn speciale aandacht. GrienLinks is voor een eerlijke solidaire samenleving waarin iedereen echt meedoet op zijn of haar eigen wijze. Wij denken dat het oude systeem herstellen door te bezuinigen niet helpt. Ook nieuwe grote investeringen bieden geen blijvende oplossing voor de recessie. Het kan  anders en er kan een begin gemaakt worden met een sociale economie waar het draait om mens en milieu in plaats van om markt en munt. In maart 2013 hebben wij het initiatiefvoorstel Kantelen naar kwetsbaarheid ingediend, een praatpapier over werk, re-integratie en participatie. In dit praatpapier hebben we het participatiediagram geïntroduceerd. Dit als tegenhanger van de participatieladder. Participatie, op welke manier dan ook, wordt middels als gelijkwaardig gewaardeerd. Het is belangrijk dat iedereen meedraait in de samenleving, dat we kwaliteiten van mensen waarderen en mensen niet afmeten aan hun productiecapaciteit. Naast de reguliere raadswerkzaamheden bezocht en bezoekt onze fractie o.a. de voedselbank, Kearn, vluchtelingenwerk en AZC, om te praten met de vrijwilligers over de toename van armoede in onze gemeente en de leefsituatie van  vluchtelingen.

Deze raadsperiode willen wij initiatief nemen tot verandering van het sociale systeem door middel van experimenten regelvrije bijstand, een pilot basisinkomen en/of een vorm van zorgcredits. Ik vind het belangrijk dat alle vormen van participatie gelijkwaardig gewaardeerd worden. Zeker in een tijd dat er niet voor iedereen die dat wil betaald werk aanwezig is,maar er toch verlangd wordt dat mensen blijven zoeken naar een betaalde baan. Dit gegeven noopt ons naar nieuwe vormen te zoeken op het terrein van werk en inkomen. Het vraagt om de moed tot echte verandering.

Tot slot nog: GrienLinks staat bekend als een idealistische en soms zelfs betweterige partij. Een deel daarvan klopt:  ik ben een rasidealist. Idealisme, het geloven in een betere wereld, is wat ons betreft geen luchtfietserij, wij willen het handen en voeten  geven. Ik zou het realistisch idealisme willen noemen, idealisme met de voeten in de klei. Dat begint bij jezelf in het klein, in je buurt, in je gemeente. 

En het betweterige, betweterigheid past ons en anderen niet, want met alle veranderingen die er gaande zijn kan niemand helemaal overzien hoe alle transities en de recessie uit gaan pakken. GrienLinks zit in de oppositie en is mede daardoor vaak een getuigenispartij. Wij vinden dat ons groene en sociale geluid in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel moet klinken en hopen dat wij dit de komende jaren mogen blijven doen!

 

Contact gegevens

Adres
Sinderhoven 50
9254 GE Hurdegaryp
tel: 0511 477072

Email
wascheepsma@t-diel-info.nl

Website
www.tytsjerksteradiel.groenlinks.nl