´Jild dat stom is makket rjocht wat krom is´. Gif spuiten in een duurzame gemeente vanwege vermeend financieel voordeel

Onkruidbestrijding tussen stoeptegels en op de straten (op verharding)wordt in onze gemeente met de DOB methode gedaan. DOB staat voor Duurzame Onkruid Bestrijding. DOB bestaat uit borstelen en 1 keer per jaar spuiten met gif. Een beetje raar gebruik van het begrip duurzaam want wat is er duurzaam aan het spuiten met gif?

In de Perspectiefnota 2012 die 7 juni in de raadsvergadering op de agenda stond wordt voorgesteld om het gebruik van het  gif Glyfosaat te verlengen tot 2015. Na 2015 is het gebruiken van gif voor niet commerciële doeleinden, dus ook voor het bestrijden van onkruid verboden. De motie van GroenLinks kamerlid  Rik Grashoff die hierom vraagt is aangenomen in 2011 en de demissionaire staatssecretaris Joop Atsma heeft aangegeven deze motie te gaan uitvoeren vanwege de bescherming van  kwetsbare groepen, waaronder kinderen  en vanwege de bescherming van oppervlaktewater en grondwater dat wordt gebruikt voor de onttrekking van drinkwater. Daarom vindt hij dat beperkingen aan het toegelaten gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gerechtvaardigd is. De reden van het college om voor te stellen nog tot 2015 gif te blijven spuiten voor onkruidbestrijding is dat alternatieve manieren duurder zijn dan borstelen en gif spuiten en we zolang het nog mag en kan  ons de kosten van de alternatieve methode kunnen besparen. Maar wat kost het om deze stof uit het grondwater en uit de bodem te verwijderen? Wat kost het als door dit middel de gezondheid van mens en dier aangetast word? Het kiezen voor het verlengen of niet verlengen tot 2015 van het gebruik van gif ter bestrijding van onkruid op verharding is een principiële keuze. Tytsjerksteradiel kan echt wel zonder gifspuit! Dat bepaalde middelen door de overheid nog worden  toegelaten komt doordat nut en schade tegen elkaar worden afgewogen. Zo worden in  Tytsjerksteradiel de kosten, de afschrijfkosten van apparatuur en de meerkosten van andere manieren van onkruidbestrijding als leidraad genomen. Maar dat betekent niet dat het gebruik van Glyfosaat  niet schadelijk is voor het milieu. 

Grien Links heeft daarom een motie ingediend. Wij willen dat met het gebruik van gif voor de bestrijding van onkruid per direct wordt gestopt en dat onze gemeente overgaat op de heet-water methode die ook de gemeente Leeuwarden toepast. De machines die speciaal hiervoor door Omrin ontwikkeld zijn rijden al tot in de Groene ster en kunnen gemakkelijk een eindje doorrijden. Ook kunnen medewerkers van Caparis opgeleid worden  om deze methode toe te passen. De motie werd alleen door onze eigen fractie ondersteund. Wethouder Rijpstra stelde nog voor om een te onderzoeken wat het gebruik van gif de komende twee jaar voor effect heeft op het milieu maar zelfs haar eigen partij de PvdA vond dit onderzoek niet nodig.  Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie. Tytsjerksteradiel bevindt zich met de DOB methode in de achterhoede.